ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและหน้ากากเชื่อมออโต้

ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและหน้ากากเชื่อมออโต้
ขาย เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมทิก(Tig) เครื่องเชื่อมซีโอทู(co2) เครื่องเชื่อมพลาสม่า(Plasma Cutting) คุณภาพสูง เชื่อมง่าย เชื่อมทนทานเหมาะกับงานเชื่อมหนัก หนักๆเอาอยู่ เชื่อมได้ต่อเนื่อง ราคาถูก

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Boxing Arc 200A

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Boxing Arc 200A
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า Boxing Arc200A ขายราคา 3,300 บาท เครื่องเชื่อมคุณภาพ กระแสไฟเชื่อม 200A เต็ม เชื่อมได้ทั้งวัน เชื่อมง่าย เหมาะกับช่างเชื่อมมือสมัครเล่นและช่างเชื่อมมืออาชีพ

หน้ากากเชื่อมออโต้ ROWEL

หน้ากากเชื่อมออโต้ ROWEL
หน้ากากเชื่อมออโต้ Rowel ราคา 1,350บาท แถมแผ่นกันรอย 3 ชิ้น และ ส่ง EMS ฟรี

ตู้เชื่อมไฟฟ้าinverterราคาถูก

on

ตู้เชื่อมไฟฟ้าinverterราคาถูก 3,300 บาทยี่ห้อBOXING เป็นตู้เชื่อมขนาดเล็ก เชื่อมง่าย เชื่อมได้ทั้งวัน ใช้ได้ทั้งมือสมัครเล่นและช่างอาชีพ เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบใหม่ราคาถูก เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อไหนดี เครื่องอ๊อกเหล็กราคา เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ inverter


   วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

   ทั้งนี้ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด 2 อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ
   การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค
    การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น บำเพ็ญตบะการทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

     ดังนั้น เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่
1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
2. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
4. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
5. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
6. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี
7. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ ซึ่งคือ บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่

1. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด
2. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ
3. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
4. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ 8 ประการดังกล่าวข้างต้น

ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ราคาถูก
เครื่องเชื่อมบ๊อกซิ่งกระแสตอบรับแรงเกินคาดใช้ดีมากจึงบอกต่อ

ตู้เชื่อมไฟฟ้าราคาถูก
<<ดูรายละเอียด>>
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ BOXING เชื่อมได้ตลอดทั้งวัน ขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้BOXING ARC200A โปรโมชั่นพิเศษ ราคาถูกเพียง 3,300 บาทเท่านั้น  กำลังเครื่องเต็มประสิทธิภาพ เชื่อมง่ายเป็นเครื่องเชื่อมที่ทนทานสู้งาน เหมาะกับลวดเชื่อมขนาด 2.6-3.2 mm.เครื่องเชื่อม มีใบรับประกันศูนย์ 1ปี สู้งาน ถ้าเปรียบเป็นนักมวยก็เป็นนักมวยประเภทไฟต์เตอร์ละครับ เดินหน้าชกอย่างเดียวครับ เป็น เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กพกพาสามารถเคลื่อนย้ายง่ายมีหูหิ้วสะดวก เป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่ง ฉายา "บ๊อกซิ่ง"  
   ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าราคาถูก/ยี่ห้อไหนดี/ขายตู้เชื่อมไฟฟ้าราคา/ตู้เชื่อมขนาดเล็กราคาถูก/ตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ราคาถูก__________________________________

ติดต่อสอบถามราคาขายหน้ากากเชื่อม
อีเมล: autoshop1972@gmail.com, 
ไอดีไลน์: kjonlines, 
โทร 09-9161-6904 ธีรวีร์
__________________________________

ขายหน้ากากเชื่อม ออโต้ Rowel(โรเวล)ราคาถูก
ขายปลีก-ส่ง iron,rilon
หน้ากากเชื่อมออโต้ ROWEL
<<ดูรายละเอียด>>
หน้ากากเชื่อม ออโต้(Auto) Rowel 
จากราคา 1,500 บาท
โปรโมชั่นพิเศษ ขายราคา 1,350 บาท ส่ง EMS ฟรี
-แถมพลาสติกกันรอย 3 ชิ้น ฟรี
เป็นหน้ากากเชื่อมปรับแสงออโต้ที่ขายดีมากเนื่องจาก
- ราคาถูก
- เป็นสินค้าใหม่ เกรดA
- ตัวเลนส์มีคุณภาพสูง 
- มีสวิทต์ปิด-เปิดไม่ให้ปรับแสงเวลาเจียรงานได้
เรียกได้ว่าของดีราคาถูก เป็นที่นิยมใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ช่างเชื่อม ช่างอ๊อกเหล็กมืออาชีพ 
มือสมัครเล่นทั่วไป การสวมหน้ากากเชื่อมออโต้ 
ทำให้การทำงานคล่องตัวขึ้น ง่ายขึ้น มีความ
ปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันการสูดดมสารพิษ
 เข้าสู่ร่างกาย ป้องกันการแสบตา ระคายเคืองตา 
ป้องกันโลหะกระเด็นเข้าดวงตา
ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld ตู้เชื่อมไฟฟ้า inverter,ราคาตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD MMA 200 ราคาถูก,
ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld mma 200 แอมป์ ขายตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ราคาถูก
ตู้เชื่อมไฟฟ้า LONGWELL,ราคาตู้เชื่อมไฟฟ้า LONGWELL ตู้เชื่อมไฟฟ้า LONGWELL MMA 215,  
ตู้เชื่อม inverter ยี่ห้อไหนดี,ราคาตู้เชื่อมไฟฟ้า,ขายเครื่องเชื่อม
เครื่องมือช่างเชื่อม,เครื่องมือ ช่าง เชื่อม เครื่องมือ ช่าง เชื่อม โลหะ,อุปกรณ์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า
__________________________________

สอบถามราคาขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL
Email : autoshop1972@gmail.com ,
โทร 09-9161-6904 ธีรวีร์,  
Line Id: kjonlines__________________________________1.ตู้เชื่อมไฟฟ้า LONGWELL รุ่น MMA150A HDPE     2.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า LONGWELL รุ่น MMA185A HDPE 
ตู้เชื่อม LONGWELL MMA 150A HDPE
ตู้เชื่อมไฟฟ้า longwell 150A HDPE Digital
ตู้เชื่อม LONGWELL MMA 185A HDPE
ตู้เชื่อมไฟฟ้า longwell 185A HDPE Digital
Code:LONGWELL MMA-150A-HDPEราคาถูก             Code:LONGWELL MMA-185A-HDPEราคาถูก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA150A รับประกัน 2 ปี                  ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA185A รับประกัน 2 ปี
ลองเวล MMA150A ราคาถูก - บาท                               ลองเวล MMA185A ราคาถูก - บาท


3.ตู้เชื่อมไฟฟ้า LONGWELL รุ่น MMA215A HDPE     4.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ลองเวล รุ่น MMA315A 
ตู้เชื่อม longwell 215a HDPE 
ตู้เชื่อมไฟฟ้า longwell 215A HDPE Digital
ตู้เชื่อม longwell 315a
ตู้เชื่อมไฟฟ้า longwell 315A
Code:LONGWELL MMA-215A-HDPEราคาถูก                              Code:LONGWELL MMA-315A-HDPEราคาถูก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA215A รับประกัน 2 ปี               ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA315A รับประกัน 2 ปี
ลองเวล MMA215A ราคาถูก - บาท                            ลองเวล MMA315A ราคาถูก - บาท


ตู้เชื่อมไฟฟ้า ลองเวล อาร์กอน(Argon)
ตู้เชื่อมอาร์กอน(TIG) LONGWELL TIG TIG/MMA 250A,TIG 250S,TIG ACDC 215A,TIG ACDC 315
<<ดูรายละเอียด>>
เครื่องเชื่อมทิก(TIG) หรือ เครื่องเชื่อมอาร์กอน
(ARGON) ยี่ห้อ LONGWELL TIG-MMA 250A 
เป็นเครื่องเชื่อมอาร์กอน 2 ระบบ ควบคุมงาน
เดินแนวเชื่อมได้ต่อเนื่อง 2T/4T ปรับกระแสได้
อย่างแม่นยำ จุดอาร์คได้ง่าย เริ่มต้นเชื่อมได้
เร็วเพราะมีระบบ Arc Force ขายราคาถูก

ตู้เชื่อมสแตนเลส tig200,ราคาตู้เชื่อมสแตนเลส 
longwell,ตู้เชื่อมสแตนเลส ราคา,
ขายตู้เชื่อมสแตนเลส,ตู้เชื่อมสแตนเลส ราคา,
ราคาตู้เชื่อมสแตนเลส
ตู้ เชื่อม ส แตน เล ส tig200
เครื่องเชื่อมสแตนเลส,
ราคาตู้เชื่อมสแตนเลส1.เครื่องเชื่อมทิก LONGWELL รุ่น TIG215T           2.เครื่องเชื่อมTIG LONGWELL รุ่น TIG250S
ตู้เชื่อมทิก longwell 215T
ตู้เชื่อมทิก longwell 215s

Code:LONGWELL TIG-215Tราคาถูก                          Code:LONGWELL TIG-250Sราคาถูก
เครื่องเชื่อมทิก TIG215A รับประกัน 2 ปี                     ตู้เชื่อมทิก TIG250S รับประกัน 2 ปี
ลองเวล TIG-215T ราคาถูก - บาท                              ลองเวล MMA-250S ราคาถูก - บาท


3.เครื่องเชื่อมอาร์กอน LONGWELL รุ่น TIG-MMA250A 2 ระบบ
Code:LONGWELL TIG-MMA-250Aราคาถูก
เครื่องเชื่อมทิก 2 ระบบ TIG-MMA250A รับประกัน 2 ปี
ลองเวล TIG-MMA250A ราคาถูก - บาท


4.เครื่องเชื่อมทิก LONGWELL รุ่น TIG AC/DC215A  5.เครื่องเชื่อมTIG ลองเวล รุ่น TIG AC/DC315A
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตู้เชื่อมไฟฟ้า
Code:LONGWELL TIG-AC/DC-215Aราคาถูก                Code:LONGWELL TIG-AC/DC-315Aราคาถูก
เครื่องเชื่อมอลูมิเนียม TIG AC/DC215A รับประกัน 2 ปี    ตู้เชื่อมอลูมิเนียม TIG AC/DC315A รับประกัน 2 ปี
ลองเวล TIG-AC/DC-215A ราคาถูก - บาท                      ลองเวล TIG-AC/DC-315A ราคาถูก - บาท


ตู้เชื่อมมิกแม็ก(MIG-MAG)ลองเวล 


<<ดูรายละเอียด>>


เครื่องเชื่อมมิก(MIG-MAG) หรือ เครื่องเชื่อมซีโอทู(CO2) ยี่ห้อ LONGWELL MIG-MAG 270 MAX เป็นเครื่องเชื่อมที่มีแนวเชื่อมสวยงาม ลดสะเก็ดไฟ มีฐานวางถังแก็ส เคลื่อนย้ายสะดวก Duty cycle 100% ประสิทธิภาพสูง เชื่อมได้นานกว่า  น่าเชื่อถือ ลองเวล เป็นแบรนด์ที่ได้รับการคัดเลือกใช้ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24,25 ขายราคาถูก
1.เครื่องเชื่อมมิก LONGWELLรุ่นMIG-MAG 215A 2.เครื่องเชื่อมมิก ลองเวลรุ่นMIG-MAG 270A-MAX
ตู้เชื่อม LONGWELL MIG-MAG 270 MAX
Code:LONGWELL CO2-215A ราคาถูก                  Code:LONGWELL CO2 270A-MAX ราคาถูก
เครื่องเชื่อมซีโอทู MIG-MAG 215A รับประกัน 2 ปี     เครื่องเชื่อมซีโอทู MIG-MAG 270A-MAX รับประกัน 2 ปี
ลองเวล MIG MAX 215A ราคาถูก- บาท                   ลองเวล MIG MAX 270A ราคาถูก- บาท


3.เครื่องเชื่อมมิกซ์ LONGWELL รุ่น MIG-MAG 350ACode: LONGWELL CO2-350A ราคาถูก
ตู้เชื่อมซีโอทู MIG-MAG 350A รับประกัน 2 ปี
ลองเวล MIG MAX 350A ราคาถูก- บาท


เครื่องตัดพลาสม่า(PLASMA CUT) ลองเวล


เครื่องตัดพลาสม่า(CUT) LONGWELL CUT-40,CUT-60,CUT-100 ประหยัดงบประมาณค่าหัวตัดไปได้เยอะเลย
<<ดูรายละเอียด>>เครื่องตัดพลาสม่า(Cutting) หรือ เครื่องตัด Plasma ยี่ห้อ LONGWELL CUT-60A เป็นเครื่องตัดที่จุดอาร์คได้ เริ่มงานได้เร็ว Pilot Arc ลดการสิ้นเปลืองของทิปและอิเล็คโทรด Side Wheel กำหนดกระแสไฟเชื่อมได้อย่างแม่นยำ Digital Display ขายราคาถูก
1.เครื่องตัดพลาสม่า LONGWELL รุ่น CUT40A       2.เครื่องตัดพลาสม่า ลองเวล รุ่น CUT60A
Code:LONGWELL CUT-40Aราคาถูก                    Code:LONGWELL CUT-60Aราคาถูก
เครื่องตัดพลาสม่า CUT 40A รับประกัน 2 ปี            เครื่องตัดPlasma CUT 60A รับประกัน 2 ปี
ลองเวล CUT40A ราคาถูก 17,900 บาท                   ลองเวล CUT60A ราคาถูก 33,000 บาท


3.เครื่องตัดพลาสม่า LONGWELL รุ่น CUT100A

Code: LONGWELL CUT 100Aราคาถูก
ตู้ตัดพลาสม่า CUT 100A รับประกัน 2 ปี
ลองเวล CUT100 ราคาถูก 59,900 บาท


__________________________________

สอบถามราคาขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า WELPRO 
Email : autoshop1972@gmail.com ,
โทร 09-9161-6904 ธีรวีร์,  
Line Id: kjonlines__________________________________

ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO (เวลโปร)
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ราคาถูก
ตู้เชื่อมไฟฟ้า welpro 140 welpro รุ่น welpro welarc 140,ตู้เชื่อมไฟฟ้าwelpro welarc 140 แอมป์ 
ตู้เชื่อมไฟฟ้า welpro 160 welpro รุ่น welpro welarc 160,ตู้เชื่อมไฟฟ้าwelpro welarc 160 แอมป์


1.ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO รุ่น WELARC140A IGBT     2.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เวลโปร รุ่น WELARC160A 
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO รุ่น WELARC 140IGBT
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPROตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO WELARC 140IGBT
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO รุ่น WELARC 160
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO WELARC 160ตู้เชื่อมไฟฟ้าWELPRO WELARC 160
Code: WELPRO WELARC-140A-IGBTราคาถูก         Code: WELPRO WELARC-160Aราคาถูก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA140A รับประกัน 3 ปี                ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA160A รับประกัน 3 ปี
เวลโปร WELARC140A ราคาถูก- บาท                         เวลโปร WELARC160A ราคาถูก- บาท


3.ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO รุ่น WELARC200A       4.ตู้เชื่อมไฟฟ้า เวลโปร รุ่น WELARC250A
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO รุ่น WELARC 200
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO WELARC 200ตู้เชื่อมไฟฟ้าWELPRO WELARC 200
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO รุ่น WELARC 250
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO WELARC 250 ตู้เชื่อมไฟฟ้าWELPRO WELARC 250
Code: WELPRO WELARC-200Aราคาถูก           Code: WELPRO WELARC 250Aราคาถูก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA200A รับประกัน 3 ปี         ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA250A รับประกัน 2 ปี
เวลโปร WELARC200A ราคาถูก- บาท                  เวลโปร WELARC250A ราคาถูก- บาท

ตู้เชื่อมไฟฟ้า welpro 200 welpro รุ่น welpro welarc 200,ตู้เชื่อมไฟฟ้าwelpro welarc 200 แอมป์
ตู้เชื่อม 3 ระบบ
เครื่องเชื่อมทิก(TIG) WELPRO(เวลโปร)
ตู้เชื่อมไฟฟ้า welpro 250 welpro รุ่น welpro welarc 250,ตู้เชื่อมไฟฟ้า welpro welarc 250  
ตู้เชื่อมไฟฟ้า welpro weltig MMA cut 140a|welpro 3 ระบบ|3in1| เครื่องเชื่อมไฟฟ้า welpro 3 ระบบ

1.ตู้เชื่อม 3 ระบบ WELPRO รุ่น WELTIG-MMA-CUT140A       1.หน้ากากเชื่อม AUTO ROWEL
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO รุ่น WELTIG-MMA-CUT 140
ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELTIG-MMA-CUT 140ตู้เชื่อมไฟฟ้า WELPRO WELTIG-MMA-CUT 140
 หน้ากากเชื่อมออโต้ ROWEL
หมวกเชื่อมอัตโนมัติหมวกงานเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ
Code: WELPRO WELTIG-MMA-CUT-140A                      Code: หน้ากากเชื่อม หมวกเชื่อม AUTO
เครื่องเชื่อม 3 ระบบ TIG-MMA-CUT140A รับประกัน 3 ปี    ตัวเลนส์คุณภาพสูง เกรด A
                                                                                    แถมพลาสติกกันรอย 3 ชิ้น
                                                                                    เป็นหน้ากากเชื่อมออโต้ที่ขายดีที่สุด
                                                                                    หน้ากากเชื่อมออโต้ราคาปกติ 1,500 บาท
                                                                                    ราคาโปรโมชั่น 1,350 บาท ส่ง EMS ฟรี


__________________________________

สอบถามราคาขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า IWELD
Email : autoshop1972@gmail.com ,
โทร 09-9161-6904 ธีรวีร์,  
Line Id: kjonlines__________________________________

ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD (ไอเวล)ราคาขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้าINVERTERราคาถูก

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า IWELD(ไอเวล) MMA

iweld mma iweld 
ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld 140a ,ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld mma 140 แอมป์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า iweld 160a,ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld รุ่น mma 160 แอมป์A  ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld 200a,ราคาขายตู้เชื่อม inverter ราคาถูก

1.ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD รุ่น MMA140A                  2.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ไอเวล รุ่น MMA160A
ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD รุ่น IWELD MMA 140IGBT
ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD MMA 140IGBTตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD รุ่น IWELD MMA 140IGBT
ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD รุ่น IWELD MMA 160
ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld รุ่น IWELD MMA 160ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld รุ่น IWELD MMA 160

Code: IWELD MMA-140Aราคาถูก                             Code: IWELD MMA-160Aราคาถูก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA140A รับประกัน 2 ปี                ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA160A รับประกัน 2 ปี
ไอเวล MMA140A ราคาถูก- บาท                               ไอเวล MMA160A ราคาถูก- บาท


3.ตู้เชื่อมไฟฟ้า ไอเวล รุ่น MMA200A                 1.ตู้เชื่อมไฟฟ้า BOXING รุ่น ARC200A
ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD รุ่น IWELD MMA 200
ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD MMA 200IWELD MMA 200
ราคาตู้เชื่อมไฟฟ้า
ตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200Aตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200A
Code: IWELD MMA 200Aราคาถูก                        Code: BOXING ARC 200Aราคาถูก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA200A รับประกัน 2 ปี           เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ARC200A รับประกัน 12 เดือน
ไอเวล MMA200A ราคาถูก- บาท                            บ๊อกซิ่ง ARC200A ราคาถูก3,300 บาท

ตู้เชื่อมTIG(ทิก) IWELD(ไอเวล)
ตู้เชื่อมทิก  iweld tig 160,ตู้เชื่อมอาร์กอน(ทิก) iweld tig 160 แอมป์  ตู้เชื่อมสแตนเลส  ตู้เชื่อมทิก iweld tig 200,ตู้เชื่อมอาร์กอน(ทิก) iweld tig 200 แอมป์ ตู้เชื่อมสแตนเลส

1.เครื่องเชื่อมทิก(TIG) IWELD รุ่น TIG160A            2.เครื่องเชื่อม TIG(ทิก) IWELD รุ่น TIG200A
ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD รุ่น IWELD TIG 160
IWELD TIG 160ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD รุ่น IWELD TIG 160
iweld tig 200
ตู้เชื่อม ไอเวล tig 200เครื่องเชื่อม inverter iweld tig 200
Code: IWELD TIG 160A                                      Code: IWELD TIG 200A
เครื่องเชื่อมอาร์กอน TIG160A รับประกัน 2 ปี          ตู้เชื่อมอาร์กอน TIG200A รับประกัน 2 ปี
ไอเวล TIG160A ราคาถูก- บาท                             ไอเวล TIG200A ราคาถูก- บาท


3.เครื่องเชื่อมทิก(TIG) IWELD รุ่น TIG185A          1.ตู้เชื่อมไฟฟ้า BOXING รุ่น ARC200A
เครื่องเชื่อม IWELD รุ่น IWELD TIG/MMA 185
IWELD TIG/MMA 185 ตู้เชื่อม IWELD รุ่น IWELD TIG/MMA 185
ราคาตู้เชื่อมไฟฟ้า
ตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200Aตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200A
Code: IWELD TIG/MMA 185Aราคาถูก                         Code: BOXING ARC 200Aราคาถูก
เครื่องเชื่อม 2 ระบบ TIG/MMA185A รับประกัน 2 ปี         ตู้เชื่อมไฟฟ้า ARC200A รับประกัน 12 เดือน
ไอเวล TIG/MMA185A ราคาถูก- บาท                            บ๊อกซิ่ง ARC200A ราคาถูก3,300 บาทตู้เชื่อมมิกแมก(MIG-MAG) IWELD(ไอเวล)
ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld tig-mma 185,ตู้เชื่อมไฟฟ้า iweld tig-mma 185 2 ระบบ ตู้เชื่อมสแตนเลส          
ตู้เชื่อมซีโอทู(co2) iweld mig-mma 225,ตู้เชื่อมซีโอทู(co2) iweld mig-mma 225 2 ระบบ

1.เครื่องเชื่อมมิก(MIG) IWELD รุ่น MIG/MAG225          1.ตู้เชื่อมไฟฟ้า BOXING รุ่น ARC200A
เครื่องเชื่อม Inverter IWELD  รุ่น MIG MMA 225 IGBT
ตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD  รุ่น MIG MMA 225 IGBT เครื่องเชื่อมไฟฟ้า IWELD  รุ่น MIG MMA 225 IGBT
ราคาตู้เชื่อมไฟฟ้า
ตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200Aตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200A
Code: IWELD MIG/MAG 225ราคาถูก                      Code: BOXING ARC 200Aราคาถูก
ตู้เชื่อมมิก MIG/MAG225 รับประกัน 2 ปี                    ตู้เชื่อม ARC200A รับประกัน 12 เดือน
ไอเวล MIG/MAG225 ราคาถูก- บาท                          บ๊อกซิ่ง ARC200A ราคาถูก3,300 บาทตู้เชื่อมไฟฟ้า IWELD(ไอเวล) TIG/MMA AC/DC200
ตู้เชื่อมอลูมิเนียม IWELD(ไอเวล)TIG ACDC IWELD TIG ACDC 200 ACDC 200 ตู้เชื่อมอลูมิเนียม IWELD TIG ACDC 200 ตู้เชื่อมอลูมิเนียม IWELD ทิก acdc 200 
1.เครื่องเชื่อมTIG IWELD รุ่น TIG AC/DC200          1.ตู้เชื่อมไฟฟ้า BOXING รุ่น ARC200A
เครื่องเชื่อม IWELD รุ่น IWELD TIG/MMA ACDC200
IWELD TIG/MMA ACDC200ตู้เชื่อม IWELD TIG/MMA ACDC200
ราคาตู้เชื่อมไฟฟ้า
ตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200Aตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200A
Code: IWELD TIG-AC/DC 225ราคาถูก                     Code: BOXING ARC 200Aราคาถูก
เครื่องเชื่อมอลูมิเนียม AC/DC225 รับประกัน 2 ปี         เครื่องเชื่อม ARC200A รับประกัน 12 เดือน
ไอเวล TIG-AC/DC225 ราคาถูก- บาท                        บ๊อกซิ่ง ARC200A ราคาถูก3,300 บาท

__________________________________

สอบถามราคาขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า JASIC
Email : autoshop1972@gmail.com ,
โทร 09-9161-6904 ธีรวีร์,  
Line Id: kjonlines__________________________________

ตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ JASIC(เจสิค)

ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA หรือ ARC(อาร์ค)


1.ตู้เชื่อมไฟฟ้า JASIC รุ่น ARC155I IGBT                  2.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เจสิค รุ่น ARC185I IGBT
ARC155I(IGBT) เครื่องเชื่อม JASIC
เครื่องเชื่อม JASIC ARC155I(IGBT) JASIC ARC155I(IGBT)
ARC185I(IGBT) เครื่องเชื่อม JASIC
เครื่องเชื่อม JASIC ARC185I(IGBT) JASIC ARC185I(IGBT)
Code: JASIC ARC 155I IGBTราคาถูก                     Code: JASIC ARC 185I IGBTราคาถูก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ARC155I รับประกัน 2 ปี                ตู้เชื่อมไฟฟ้า ARC185I รับประกัน 2 ปี
เจสิค ARC155I ราคาถูก- บาท                                 เจสิค ARC185I ราคาถูก- บาท


3.ตู้เชื่อมไฟฟ้า JASIC รุ่น ARC225I IGBT               1.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า BOXING รุ่น ARC200A
ARC225I(IGBT) เครื่องเชื่อม JASIC
เครื่องเชื่อม JASIC ARC 225I(IGBT) JASIC ARC 225I(IGBT)
ราคาตู้เชื่อมไฟฟ้า
ตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200Aตู้เชื่อมไฟฟ้า (บ๊อกซิ่ง)BOXING ARC 200A
Code: JASIC ARC 225I IGBTราคาถูก                Code: BOXING ARC 200Aราคาถูก
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ARC225I รับประกัน 2 ปี           เครื่องอ๊อกเหล็ก ARC200A รับประกัน 12 เดือน
เจสิค ARC225I ราคาถูก- บาท                             บ๊อกซิ่ง ARC200A ราคาถูก3,300 บาท


ราคาขายตู้เชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ราคาถูก IWELD,LONGWELL ราคาขายตู้เชื่อมไฟฟ้าINVERTERราคาถูก ราคาขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ราคาถูก IWELD,LONGWELL ราคาขายเครื่องเชื่อมไฟฟ้าINVERTERราคาถูก ราคาขายเครื่องอ๊อกเหล็กราคาถูก ราคาขายตู้อ๊อกเหล็กราคาถูก ตู้เชื่อมไฟฟ้าควายเงินราคา ตู้เชื่อมไฟฟ้าควายทองราคา ราคาขายตู้เชื่อมไฟฟ้าขนาดเล็กราคาถูก
ราคาขายตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบพกพาราคาถูก  ราคาขายตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้วราคาถูก

ตู้เชื่อมไฟฟ้า MMA เครื่องเชื่อมอาร์กอน เครื่องเชื่อมมิก เครื่องตัดพลาสม่าเครื่องเชื่อม welpro iweld

1 comments:

แสดงความคิดเห็น